Tło główne

Portal Roof Pro Grupy BMI („Portal”) – Polityka prywatności

 

Ostania aktualizacja: 3 maja 2019 r.

 

Cel niniejszej Polityki prywatności

Spółka BMI Group Management UK Limited i  jednostki z nią powiązane (łącznie „Grupa BMI” lub „Spółka”) działają w krajach na całym świecie, w tym w Unii Europejskiej („UE”). Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”). Jednym z celów RODO jest stworzenie większej przejrzystości dla osób fizycznych w odniesieniu do danych osobowych.

 

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób spółka BMI Group Management UK Limited („my” lub „Grupa BMI”) zbiera, wykorzystuje, udostępnia i przechowuje dane osobowe przekazane przez użytkownika podczas korzystania z Portalu i po jego zakończeniu. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie otrzymane przez nas dane osobowe były chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.

 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich podmiotów zewnętrznych, które udostępniają dane osobowe Grupie BMI za pośrednictwem Portalu, w tym instalatorów, wykonawców i właścicieli firm („Użytkownicy Portalu”) lub osób, których dane osobowe są przesyłane do Portalu przez Użytkownika Portalu, np. właścicieli budynków (łącznie „użytkownik”).

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych prosimy o kontakt; stosowne dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej Polityki prywatności.  

 

Informacje dotyczące użytkownika, które przechowujemy i przetwarzamy

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat osoby fizycznej, na podstawie których można tę osobę zidentyfikować. Nie obejmuje to danych, w których tożsamość została usunięta (tzn. danych anonimowych).

 

Będziemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać określone kategorie danych osobowych użytkownika, które dotyczą naszego zaangażowania lub relacji z użytkownikiem za pośrednictwem Portalu, lub gdy dane użytkownika są nam udostępniane przez Użytkownika Portalu.

 

Użytkownicy Portalu: Może to obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, lokalizację (miejscowość/miasto i kraj), numer telefonu służbowego, służbowy adres korespondencyjny, firmę, dla której użytkownik pracuje, informację, czy jest właścicielem tej firmy, zaangażowanie w projekty (o ile informacje te są przesyłane do Portalu), wszelką komunikację z nami za pośrednictwem Portalu, stosowne przeszkolenie BMI, jakie użytkownik przeszedł, opinie i inne informacje zwrotne na temat użytkownika (które zgromadziliśmy w drodze badania rynku lub ankiet, na przykład za pomocą Oceny Właściciela Budynku).

 

Właściciele budynków: Może to obejmować imię i nazwisko użytkownika, jego adres korespondencyjny, adres e-mail, szczegóły projektu budowlanego i gwarancję. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach informacji, jakie możemy zbierać poza Portalem, takich jak informacje dostarczane przez użytkownika w ramach Oceny Właściciela Budynku, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności Osób Trzecich.

 

Informacje te będziemy zbierać bezpośrednio od użytkownika, jego pracodawcy, współpracownika lub od Użytkownika Portalu (w sytuacji, gdy użytkownik jest właścicielem budynku). Niekiedy możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika z innych źródeł zewnętrznych (takich jak organy regulacyjne, zewnętrzne agencje informacyjne itp.), ale tylko po sprawdzeniu, że te osoby trzecie posiadają zgodę użytkownika lub są na innej podstawie prawnej upoważnione bądź obowiązane do ujawnienia nam danych osobowych użytkownika.

 

Prosimy zauważyć, że w Portalu mogą znajdować się wolne pola tekstowe, ale oczekujemy, że użytkownik w ramach tego wolnego pola tekstowego poda żądane informacje. Nie oczekujemy ani nie żądamy od użytkownika podania czy przesłania żadnych innych informacji, w tym danych wrażliwych.

 

Podstawa prawna i cel przetwarzania Danych Osobowych użytkownika

W większości przypadków wykorzystywanie przez nas danych osobowych użytkownika jest niezbędne:

  • fabyśmy mogli zrealizować umowę zawartą z użytkownikiem lub jego firmą/pracodawcą (np. Umowa uczestnictwa);
  • abyśmy mogli przestrzegać naszych zobowiązań prawnych lub współpracować z organami regulacyjnymi i innymi władzami; lub
  • w prawnie uzasadnionym interesie, np. w celu realizacji naszych obowiązków i skorzystania z określonych praw przysługujących naszej spółce, zapewnienia użytkownikowi korzyści związanych z Portalem, utrzymywania gwarancji BMI na pracę wykonywaną przez Użytkownika Portalu, do poprawienia naszego zaangażowania biznesowego i relacji z użytkownikami końcowymi oraz zarządzania tymi relacjami, do celów rozwoju biznesu, marketingu i analizy, monitorowania i oceny korzystania z naszych usług, a także ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie w celach dozwolonych przez prawo. Obejmuje to powyższe cele i wszelkie inne prawnie uzasadnione cele. Niektóre z powyższych podstaw do przetwarzania pokrywają się i może istnieć kilka podstaw uzasadniających wykorzystywanie przez nas danych osobowych użytkownika. Jeżeli powyższe podstawy przetwarzania nie mają zastosowania, możemy poprosić użytkownika o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

 

Jeśli użytkownik nie dostarczy określonych informacji na żądanie, możemy nie być w stanie zrealizować zawartej z nim umowy lub może to uniemożliwić nam przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych.

 

Przechowywanie i przekazywanie danych osobowych użytkownika

Jak długo przechowujemy Dane Osobowe użytkownika

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to uzasadnione, aby spełnić odpowiednie cele określone w niniejszej Polityce prywatności. Okres przechowywania będzie określany przede wszystkim przez odpowiednie zobowiązanie prawne i regulacyjne lub czas trwania naszej relacji biznesowej z użytkownikiem. Jeśli nie będzie uzasadnionego powodu biznesowego do przechowywania danych użytkownika, w bezpieczny sposób usuniemy lub skasujemy jego dane osobowe; na przykład, jeśli użytkownik jest Użytkownikiem Portalu i zamknie swoje konto w Portalu, może nie być uzasadnienia biznesowego dla przechowywania jego danych. Ponadto jeśli gwarancja BMI użytkownika wygasła, może nie być uzasadnionego powodu biznesowego do przechowywania jego danych. W wyjątkowych okolicznościach możemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez dłuższy okres, jeśli uważamy, że istnieje perspektywa postępowania sądowego, w przypadku reklamacji lub jeśli istnieje inny ważny powód biznesowy, do którego dane będą potrzebne w przyszłości.

 

Miejsce przechowywania Danych Osobowych

W celu ochrony zbieranych i przetwarzanych danych osobowych użytkownika Grupa BMI stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Dane osobowe użytkownika przechowujemy w, scentralizowanych bazach danych z kontrolą dostępu oraz zabezpieczamy papierowe i elektroniczne dokumenty w krajach, w których Grupa BMI ma siedzibę i w krajach, w których siedzibę mają nasi usługodawcy. Dostęp do danych posiadają jedynie upoważnione osoby podlegające obowiązkowi zachowania poufności, np. dział księgowości, dział kadr lub personel usługodawców, w przypadkach, gdy jest to konieczne.

 

Udostępnianie danych

Przekazywanie osobom trzecim

Będziemy udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, jeżeli jest to konieczne do zarządzania naszymi relacjami z użytkownikiem lub wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy z użytkownikiem, lub gdy mamy w tym inny prawnie uzasadniony interes, na przykład w celu zapewnienia użytkownikowi korzyści, którą jest zainteresowany.

 

W przypadku Użytkownika Portalu udostępnimy jego dane osobowe „członkom jego zespołu” w Portalu, tj. innym osobom zatrudnionym w tej samej firmie co Użytkownik Portalu. Informacje, które mogą być udostępniane, obejmują adres e-mail użytkownika, certyfikaty i projekty, nad którymi pracował.

 

Wszyscy nasi dostawcy zewnętrzni są zobowiązani do wprowadzenia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Zezwalamy usługodawcom zewnętrznym na przetwarzanie danych osobowych użytkownika jedynie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami. W miarę możliwości zapewnimy, aby wszyscy dostawcy zewnętrzni mający dostęp do danych osobowych użytkownika działali zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 2016 roku.

 

Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika innym osobom trzecim, na przykład w sytuacji możliwej sprzedaży lub restrukturyzacji spółki. W takiej sytuacji przed zakończeniem transakcji będziemy w miarę możliwości udostępniać pozostałym stronom dane zanonimizowane. Po zakończeniu transakcji udostępnimy dane osobowe użytkownika innym stronom, tylko w przypadku, gdy będzie to wymagane warunkami transakcji oraz w zakresie w nich określonym.

 

Być może będziemy musieli udostępnić dane osobowe użytkownika organowi regulacyjnemu, urzędowi, agencji, brokerowi lub zewnętrznemu podmiotowi referencyjnemu lub udostępnić je, aby zachować zgodność z przepisami na innej podstawie.

 

Jeśli jest to dozwolone przez prawo, możemy zamieszczać opinie lub informacje zwrotne, które użytkownik nam przekazał za pośrednictwem Portalu, na naszej stronie internetowej w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

 

Przekazywanie innym podmiotom Grupy BMI

Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom w Grupie BMI, w zakresie, w jakim jest to wymagane, w ramach działań sprawozdawczych, w kontekście reorganizacji przedsiębiorstwa lub restrukturyzacji grupy, w celu wsparcia utrzymania systemu oraz do celów hostingu danych.

 

Przekazywanie informacji poza terytorium UE

Możemy przekazywać dane osobowe, które zbieramy na temat użytkownika, osobom trzecim i innym podmiotom Grupy BMI, które posiadają siedzibę poza terytorium UE. Aby zagwarantować, że dane osobowe użytkownika otrzymują odpowiedni stopień ochrony, staramy się zapewnić, by dane osobowe użytkownika były przetwarzane przez osoby trzecie i podmioty poza terytorium UE w sposób zgodny z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, na przykład poprzez zawarcie porozumień umownych opartych na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej.

 

Prawa użytkownika

Użytkownik posiada szczególne prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Grupę BMI. Poniższa lista zawiera informacje dotyczące praw użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych:

 

  • W celu uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, aktualizacji lub żądania ich usunięcia prosimy o kontakt w dowolnym czasie przy pomocy danych kontaktowych podanych poniżej.

  • Ponadto użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych lub zażądać przeniesienia swoich danych osobowych. W celu skorzystania z tych praw prosimy o kontakt przy pomocy danych kontaktowych podanych poniżej.

  • Użytkownik w dowolnym czasie ma prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajduje się w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, tel. 022 531 03 00; elektroniczna skrzynka podawcza znajduje się na stronie https://uodo.gov.pl. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Prezesem Urzędu  Ochrony Danych. Grupa BMI doceni jednak możliwość rozstrzygnięcia wątpliwości użytkownika w pierwszej kolejności we własnym zakresie, jeżeli użytkownik skontaktuje się z nią, korzystając z podanych poniżej danych

     

W razie chęci skorzystania z tych praw prosimy o kontakt pod adresem privacy@bmigroup.com.

 

Informacje na stronie internetowej i pliki cookie

Pliki cookie

Informacje na temat sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem plików cookie w Portalu znajdują się w Polityce Plików Cookie Portalu RoofPro Grupy BMI. Politykę tę można znaleźć w Portalu i pod adresem Polityce Plików Cookie.

 

Strony internetowe Grupy BMI

Informacje na temat sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych za pośrednictwem naszych stron internetowych można znaleźć w Polityce prywatności Osób Trzecich Grupy BMI. Politykę tę można znaleźć pod adresem Polityce prywatności Osób Trzecich.  

 

Inspektor Ochrony Danych

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem compliance@bmigroup.com.

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności nie stanowi części umowy z użytkownikiem i zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Po wprowadzeniu istotnych aktualizacji przekażemy użytkownikowi nową Politykę prywatności. Możemy również co pewien czas powiadamiać użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych w inny sposób.

 

Kontakt

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe użytkownika, można skontaktować się z nami pod adresem privacy@bmigroup.com.