Tło główne

PRZED ZAREJESTROWANIEM SIĘ W PORTALU PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI

 

 1. Co zawierają niniejsze warunki?

Niniejsze warunki określają zasady korzystania z portalu BMI RoofPro („Portal”).

 

 1. Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

InTouch to strona obsługiwana przez spółkę BMI Group Management UK Limited („My”). Jesteśmy zarejestrowani na terytorium Anglii i Walii pod numerem spółki 09987127, a nasza siedziba znajduje się pod adresem 20 Air Street, 5th Floor, Londyn, Anglia, W1B 5AN. Nasz główny adres prowadzenia działalności to BMI House, 2 Pitfield, Kiln Farm Milton Keynes MK11 3LW.

Aby skontaktować się z nami, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres intouch.pl@bmigroup.com lub zadzwonić do naszego działu obsługi klienta pod numer +44 203 757 1900.

 

 1. Licencja na korzystanie z Portalu

Z zastrzeżeniem niniejszych warunków niniejszym udzielamy użytkownikowi odwołalnego, niewyłącznego, niepodlegającego przeniesieniu prawa, bez prawa do udzielania sublicencji, do korzystania z Portalu w celu promowania, zarządzania, organizowania, ułatwiania lub przeglądu usług związanych z instalacją naszych produktów.

 

 1. Rejestrując się w Portalu, użytkownik akceptuje niniejsze warunki

Rejestrując się w Portalu jako użytkownik, użytkownik poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formularzu rejestracyjnym akceptuje niniejsze warunki i zobowiązuje się ich przestrzegać.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki, nie może korzystać z Portalu.

Zalecamy wydrukowanie lub pobranie egzemplarza niniejszych warunków do wykorzystania w przyszłości.

 

 1. Istnieją inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do użytkownika

Niniejsze warunki korzystania odnoszą się do następujących dodatkowych warunków, które również dotyczą korzystania z Portalu przez użytkownika:

W przypadku uzyskiwania dostępu do Portalu jako „Spółka” korzystanie z Portalu podlega również wszelkim zawartym z nami Umowom uczestnictwa.

 

Zawrzemy z użytkownikiem odrębną umowę, jeżeli użytkownik:

 • nabędzie od nas towary lub usługi;
 • ukończy dowolne szkolenia lub uzyska certyfikaty, które wspieramy; lub
 • złoży wniosek o gwarancję w odniesieniu do naszych produktów.

Niniejsze warunki nie dotyczą żadnej z powyższych transakcji.

 

 1. Możemy wprowadzać zmiany w niniejszych warunkach

Okresowo zmieniamy niniejsze warunki. Za każdym razem, gdy użytkownik chce skorzystać z Portalu, winien sprawdzić niniejsze warunki, aby upewnić się, że rozumie warunki, które mają zastosowanie w danym momencie.

 

 1. Możemy wprowadzać zmiany w Portalu

Możemy okresowo aktualizować i zmieniać Portal. Postaramy się powiadomić o wszelkich istotnych zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.

 

 1. Możemy zawiesić lub wycofać działanie Portalu

Nie gwarantujemy, że Portal lub jego dowolne treści będą zawsze dostępne lub będą działać w sposób nieprzerwany. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części Portalu z powodów biznesowych i operacyjnych. Postaramy się powiadomić o zawieszeniu lub wycofaniu ze stosownym wyprzedzeniem.

 

Użytkownik odpowiada również za zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Portalu za pośrednictwem jego łącza internetowego, znają niniejsze warunki korzystania i inne obowiązujące warunki oraz że ich przestrzegają.

 

 1. Ograniczenia ze względu na lokalizację

Portal jest skierowany do osób zamieszkałych w Danii, Polsce, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Czechach, Włoszech, Francji, Szwecji, Norwegii, Portugalii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, na Węgrzech, w Malezji, Estonii, na Łotwie, Litwie, w Niemczech, Republice Południowej Afryki, Turcji i Indiach. Nie gwarantujemy, że treści dostępne na Portalu lub za jego pośrednictwem będą odpowiednie do użytku lub dostępne w innych lokalizacjach.

 

 1. Należy zabezpieczyć dane swojego konta

Należy traktować kombinację swojego adresu e-mail i hasła jako informacje poufne. Nie wolno ujawniać ich osobom trzecim.

 

Zastrzegamy sobie prawo do dezaktywowania konta lub hasła, niezależnie od tego, czy zostały wybrane przez użytkownika czy też przez nas, w dowolnym momencie, jeżeli w wedle naszego uznania użytkownik nie spełnił któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków.

 

Jeśli użytkownik wie lub podejrzewa, że ktoś inny zna kombinację jego adresu e-mail i hasła, musi niezwłocznie nas powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na adres intouch.pl@bmigroup.com

 

 1. W jaki sposób można wykorzystywać materiały opublikowane w Portalu

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do Portalu oraz materiałów w nim opublikowanych. Dzieła te są chronione prawami autorskimi i traktatami dotyczącymi praw autorskich na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

 

Użytkownik może drukować kopie i pobierać fragmenty stron z Portalu do celów osobistych lub wewnętrznych celów biznesowych, a także zwracać uwagę innych osób w swojej organizacji na treści publikowane w Portalu.

 

Nie wolno modyfikować papierowych ani cyfrowych kopii materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób, a także nie wolno używać żadnych ilustracji, zdjęć, nagrań wideo ani dźwiękowych, ani żadnych innych grafik odrębnie od towarzyszącego im tekstu.

 

Należy zawsze uwzględniać nasz status (oraz status wszystkich wskazanych autorów) jako autorów treści w Portalu.

 

Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej części treści opublikowanych w Portalu do celów komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców i przestrzegania wszelkich wytycznych dotyczących marki przekazanych przez nas użytkownikowi.

 

Jeśli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze jakąkolwiek część Portalu z naruszeniem niniejszych warunków korzystania, prawo do korzystania z Portalu wygaśnie natychmiast i użytkownik będzie musiał zwrócić lub zniszczyć kopie wykonanych materiałów, wedle naszego uznania.

 

 1. Przesyłanie treści do Portalu

Zawsze, gdy użytkownik korzysta z funkcji umożliwiającej mu przesyłanie treści do Portalu (na przykład podczas dodawania zdjęć do zakładki „Projekty”) lub nawiązuje kontakt z innymi użytkownikami Portalu, musi przestrzegać standardów dotyczących treści określonych w pkt. 18.

 

Użytkownik gwarantuje, że taki wkład jest zgodny ze wzmiankowanymi standardami i będzie ponosił wobec nas odpowiedzialność oraz zwolni nas z odpowiedzialności z tytułu naruszenia tej gwarancji. Oznacza to, że użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku naruszenia przez niego gwarancji. Użytkownik zobowiązuje się do nie zamieszczania w Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności obraźliwych lub naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich.

 

Wszelkie treści przesyłane przez użytkownika do Portalu będą uznawane za niepoufne i niezastrzeżone.

 

Użytkownik zachowuje wszystkie swoje prawa własności do treści, ale jest zobowiązany do udzielenia nam i innym użytkownikom Portalu ograniczonej licencji na wykorzystywanie, przechowywanie i kopiowanie tych treści oraz rozpowszechnianie i udostępnianie ich osobom trzecim. Prawa udzielane nam przez użytkownika opisano w pkt. 13.

 

Mamy również na zasadach określonych w przepisach prawa  ujawnić tożsamość użytkownika osobie trzeciej, która twierdzi, że treści publikowane w Portalu lub przesyłane do Portalu przez użytkownika naruszają jej prawa własności intelektualnej lub prawo do prywatności.

 

Mamy prawo usunąć wszelkie publikacje zamieszczane w Portalu, jeśli, w naszej opinii, post użytkownika nie jest zgodny ze standardami dotyczącymi treści określonymi w pkt. 18; możemy także dokonać tego z dowolnego innego powodu wedle naszego wyłącznego uznania.

 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie i tworzenie kopii zapasowych swoich treści.

 

 1. Udzielone nam przez użytkownika prawa do wykorzystania materiałów, które przesyła

Podczas przesyłania lub publikowania treści w Portalu użytkownik udziela nam bezterminowej, obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, bezpłatnej, podlegającej przeniesieniu licencji na:

 • wykorzystywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie i sporządzanie opracowań jego treści:

  • w związku z Portalem i w różnych mediach;

  • w celu promowania Portalu; oraz

  • w jakichkolwiek innych celach biznesowych; oraz

 • udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystanie treści użytkownika zgodnie z funkcjonalnością Portalu.

 

 1. Zakaz wysyłania spamu do pozostałych użytkowników Portalu

Użytkownik może korzystać z funkcji komunikacji i komunikatów w Portalu wyłącznie w celu porozumiewania się z innymi użytkownikami na temat naszych produktów lub usług instalacyjnych związanych z naszymi produktami. Wszystkie komunikaty przekazywane przez użytkownika w Portalu muszą być zgodne z postanowieniami pkt. 22.

 

Nie wolno korzystać z Portalu w celu reklamowania produktów lub usług osób trzecich. Nie wolno korzystać z Portalu w celu przesyłania spamu innym użytkownikom, angażowania się w bezprawny marketing wielopoziomowy lub angażowania się w jakiekolwiek formy niezamówionego lub bezprawnego marketingu bezpośredniego. Wszelka komunikacja i komunikaty przesyłane lub wychodzące z Portalu muszą być zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 2016 roku oraz wszelkimi innymi przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.

 

Użytkownik gwarantuje, że wszelkie komunikaty wysyłane przez użytkownika w Portalu będą zgodne z niniejszym punktem 14 oraz będzie ponosił wobec nas odpowiedzialność i zwolni nas z odpowiedzialności z tytułu naruszenia tej gwarancji. Oznacza to, że użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku naruszenia przez niego gwarancji.

 

 

 1. Zakaz wysyłania osobom trzecim niezamówionych wiadomości z zaproszeniem do korzystania z Portalu

Zaproszenia do korzystania z Portalu należy wysyłać wyłącznie osobom trzecim, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od nas zaproszeń lub materiałów marketingowych. Podczas wysyłania zaproszeń przez Portal należy przestrzegać ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektronicznąu, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 2016 roku oraz wszelkich obowiązujących w Polsce przepisów prawa.

 

Użytkownik gwarantuje, że wszelkie zaproszenia wysyłane przez użytkownika w Portalu będą zgodne z niniejszym punktem 15 oraz będzie ponosił wobec nas odpowiedzialność i zwolni nas z odpowiedzialności z tytułu naruszenia tej gwarancji. Oznacza to, że użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku naruszenia przez niego gwarancji.

 

 1. Zasada niepolegania na informacjach publikowanych w Portalu

Treść Portalu jest udostępniana wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Jej celem nie jest zapewnianie porad, na których użytkownik mógłby polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od podejmowania jakichkolwiek działań na podstawie treści zawartych w Portalu należy zasięgnąć porady specjalisty.

 

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby aktualizować informacje znajdujące się w Portalu, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień, wyraźnych ani dorozumianych, że treści publikowane w Portalu są dokładne, kompletne lub aktualne.

 

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe, do których łącza udostępniamy

Jeśli Portal zawiera łącza do innych witryn i zasobów dostarczanych przez osoby trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Takich łączy nie należy interpretować jako naszej aprobaty tych powiązanych stron internetowych lub informacji, które można z nich uzyskać.

 

Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn ani zasobów.

 

 1. Treści generowane przez użytkownika nie są przez nas zatwierdzone

Portal zawiera informacje i materiały przesyłane przez innych użytkowników Portalu. Te informacje i materiały nie zostały przez nas zweryfikowane ani zatwierdzone.

 

W przypadku chęci złożenia skargi dotyczącej informacji i materiałów przesłanych przez innych użytkowników należy skontaktować się z nami pod adresem intouch.pl@bmigroup.com

 

 1. Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez użytkownika

Portal jest dostarczany w stanie „jak jest” i w miarę dostępności.

 

W najszerszym dozwolonym obowiązującymi przepisami zakresie z niniejszych warunków wyłącza się wszystkie gwarancje, oświadczenia, warunki i wszelkie inne postanowienia wynikające z przepisów ustaw lub prawa zwyczajowego, które dotyczą Portalu lub jakichkolwiek znajdujących się w nim treści. Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie lub zaniedbanie naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców, a także za nadużycia lub fałszywe oświadczenia.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za żadne straty lub szkody, z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub z innego tytułu, nawet jeśli są przewidywalne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z:

 • korzystania lub niemożności korzystania z Portalu; lub

 • korzystania z treści wyświetlanych w Portalu lub polegania na nich.

 

W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • utratę danych;

 • utratę zysków, sprzedaży, transakcji lub przychodów;

 • przerwanie działalności;

 • utratę przewidywanych oszczędności;

 • utratę możliwości biznesowych, wartości przedsiębiorstwa lub reputacji; ani

 • żadne straty lub szkody pośrednie lub wynikowe.

 

 1. Wyłączenie odpowiedzialności za treści cyfrowe

Jeśli wadliwa treść cyfrowa, którą dostarczyliśmy, uszkodzi urządzenie lub treści cyfrowe należące do użytkownika w wyniku niezastosowania przez nas należytej staranności i należytych umiejętności, naprawimy uszkodzenia albo wypłacimy użytkownikowi odszkodowanie. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za szkody, których użytkownik mógł uniknąć, postępując zgodnie z naszą radą, aby zastosować oferowaną bezpłatnie aktualizację, ani za szkody spowodowane przez nieposiadanie przez użytkownika zalecanych przez nas minimalnych wymogów systemowych.

 

 1. W jaki sposób możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w sposób określony w naszej Polityce Prywatności pod adresem.

 

 1. Dopuszczalne korzystanie z Portalu

Użytkownik nie może przechowywać, rozpowszechniać ani przesyłać żadnych materiałów w trakcie korzystania z Portalu, ani uzyskiwać dostępu do materiałów, które:

 • są niezgodne z prawem, szkodliwe, zastraszające, zniesławiające, obsceniczne, naruszające, nękające lub obraźliwe rasowo bądź etnicznie;

 • ułatwiają nielegalną działalność;

 • przedstawiają obrazy o jawnie seksualnym charakterze;

 • promują bezprawną przemoc;

 • są dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, kolor skóry, przekonania religijne, orientację seksualną, niepełnosprawność; lub

 • są w inny sposób niezgodne z prawem lub powodują szkody lub uszczerbek osób lub mienia.

 

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za wirusy i użytkownikowi nie wolno ich wprowadzać

Nie gwarantujemy, że Portal będzie bezpieczny lub wolny od błędów bądź wirusów.

 

Użytkownik jest odpowiedzialny za konfigurację swojej infrastruktury informatycznej, programów komputerowych i platformy, z których korzysta w celu uzyskania dostępu do Portalu. Użytkownik winien korzystać z własnego oprogramowania chroniącego przed wirusami.

 

Nie wolno niewłaściwie korzystać z Portalu poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do Portalu, serwera, na którym przechowywany jest Portal, ani żadnego serwera, komputera i żadnej bazy danych podłączonych do Portalu. Nie wolno atakować Portalu za pośrednictwem ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”. Naruszenie tego postanowienia stanowi przestępstwo w świetle ustawy o niewłaściwym korzystaniu z komputerów z 1990 roku. Wszelkie takie naruszenia będziemy zgłaszać odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia prawo użytkownika do korzystania z Portalu wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym.

 

 1. Zasady dotyczące publikowania łączy do Portalu

Użytkownik może publikować łącza do strony głównej Portalu, pod warunkiem, że robi to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, a publikacja nie zaszkodzi naszej reputacji ani nie zostanie ona nadużyta przez użytkownika.

 

Nie wolno publikować łącza w sposób, który sugeruje jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli ono nie istnieje.

 

Użytkownik nie może publikować łącza do Portalu w żadnej witrynie internetowej, która nie jest własnością użytkownika.

 

Portal nie może zostać opublikowany w ramce żadnej innej strony, ani też nie można tworzyć łącza do żadnej innej części Portalu niż strona główna.

 

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania pozwolenia na publikowanie łącz bez powiadomienia.

 

Witryna, w której użytkownik publikuje łącze, musi we wszystkich aspektach przestrzegać standardów dotyczących treści określonych w pkt. 22.

 

Jeśli użytkownik chce opublikować łącze lub wykorzystać dowolne treści w Portalu w inny sposób niż podany powyżej, winien wysłać wiadomość e-mail na adres intouch.pl@bmigroup.com.

 

 1. Obowiązywanie przepisów krajowych w przypadku sporów?

Jeśli użytkownik jest konsumentem, winien zauważyć, że niniejsze warunki korzystania, ich przedmiot i interpretacja podlegają prawu angielskiemu. Obie strony zgadzają się, że wyłączną jurysdykcję posiadają sądy Anglii i Walii, z zastrzeżeniem, że jeżeli użytkownik mieszka w Irlandii Północnej, może także wytoczyć powództwo w Irlandii Północnej, a jeżeli mieszka w Szkocji, może również wytoczyć powództwo w Szkocji.

 

Jeśli użytkownik jest osobą prawną, niniejsze warunki korzystania, ich przedmiot i interpretacja (oraz wszelkie pozaumowne spory lub roszczenia) podlegają prawu angielskiemu. Obie strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii.

 

 1. Stosunek między stronami

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ma na celu stworzenia spółki osobowej między użytkownikiem a nami ani nie będzie działać w tym celu. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie upoważnia użytkownika do działania w charakterze naszego przedstawiciela. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie daje użytkownikowi upoważnienia do działania w naszym imieniu ani na naszą rzecz, ani do zaciągania zobowiązań w naszym imieniu w jakikolwiek inny sposób (w tym w formie złożenia oświadczenia lub gwarancji, przyjęcia zobowiązania lub odpowiedzialności oraz wykonywania prawa lub uprawnienia).